_______________________________________________

            

 high  superior  support  for  business
T-Com  +421 2 4342  9924
Orange  +421 905 41 22 51
T-mob  +421 910 19 79 47
info@DCIgroup.skinfo@DCIgroup.eu
     Ľaliová 27, 821 05  Bratislava

 DCI group
 služby
 outsourcing
 referencie
 kontakt

 

 

Učtovníctvo

Jednou z oblastí, ktorú najčastejšie firmy vyhľadávajú tak, aby ju mali externe zabezpečenú sú účtovnícke služby. Preto, prioritou našej firmy je, aby služby poskytované klientom naplnili v maximálnej miere ich očakávania. To pre nás v praxi predstavuje kladenie dôrazu na odbornosť a zároveň dostatočnú flexibilitu. Neustále sa snažíme našu ponuku a rozsah služieb aktualizovať a zlepšovať.

Vedenie účtovníctva zaisťujeme v prevažnej miere dodávateľsky v sídle našej spoločnosti.

Účtovníctvo je vedené v účtovných systémoch „MONEY S3.“, Pohoda, Kros (Alfa, Omega), ktoré spĺňa predpoklady pre vedenie účtovníctva v rámci účtovnej a daňovej legislatívy ( zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov, zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ). Tieto sýstémy sú plne integrovaný pre vedenie jednoduchého, podvojného účtovníctva, fakturácie, odbyt, skladového hospodárstva, vedenie majetku a mzdovú a personálnu agendu…

 

 V oblasti účtovncítva zabezpečujeme:


a) spracovanie podnikateľského zámeru,
b) spracovanie spoločenskej zmluvy a podanie žiadosti na zápis do obchodného registra, prípadne na      živnostenský úrad,
c) spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
d) vedenie účtovníctva priebežne,
e) spracovanie účtovníctva spätne,
f) spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky,
g) mzdové účtovníctvo
h) spracovanie daňových priznaní všetkých druhov,
i) poradenskú činnosť,
j) daňové poradenstvo.

 

Vedenie kompletnej agendy jednoduchého účtovníctva zahŕňa

 
 - peňažný denník
- pokladničná kniha (v tuzemskej a cudzej mene)
- knihy pohľadávok a záväzkov
- kniha jázd
- evidencia cenín
- evidencia zásob
- evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
- evidencia hmotného majetku s cenou nižšou ako 30 000 Sk ("drobný" hmotný majetok)
- účtovanie škôd,
- inventarizácie pokladne, bankového účtu, pohľadávok, záväzkov, majetku
- spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke
- daň z príjmu (Daňové priznanie, výkaz majetku a záväzkov, výkaz príjmov a výdavkov)

 

Vedenie kompletnej agendy podvojného účtovníctva zahŕňa


- zavedenie účtovníctva
- vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení
   neskorších predpisov
- kontrola účtovných dokladov
- poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a   
  záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
- vypracovanie mesačnej súvahy a výkazu ziskov a strát
- vypracovanie daňového priznania k DPH a vedenie záznamov na daňové účely
- príprava mesačných zostáv transakcií  (denníka) usporiadaných z časového
  hľadiska
- vedenie pokladnice
- styk s bankou, úhrady prevodnými príkazmi
- saldokonto odberateľov  a dodávateľov
- kontrola  a zaúčtovanie cestovných príkazov
- zastupovanie pri kontrolách daňových úradov a poisťovní
- príprava podkladov na inventarizáciu pokladne, pohľadávok, záväzkov, majetku 
   a pod.,
- príprava účtovnej závierky na konci roka listy na odsúhlasenie stavu pohľadávok
- vypracovanie ročnej účtovnej závierky, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a
   strát a prílohy v predpísanej forme
- vypracovanie daňového priznania s prílohami,
- vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad a NBS

 

Copyright  ©  2007  DCI group spol. s r.o.  -  všetky práva vyhradené  |  vytvorené DCI group